Εταιρεία
Υπηρεσία καταναλωτών
Προσωπικά δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς η Henkel επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.