ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ τη Συμμόρφωση στον Όμιλο Henkel – Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών & Πολιτική Προστασίας

Η συμπεριφορά και η συμμόρφωση με τις δεοντολογικές αρχές της εταιρείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Henkel, τους υπαλλήλους της και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό περιλαμβάνει την αυστηρή συμμόρφωση με τους νόμους περί καταγγελιών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να εντοπίζουμε πιθανή παραβατική συμπεριφορά και να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παραβάσεων. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Henkel καλούνται να αναφέρουν πιθανές παραβατικές συμπεριφορές. Η Henkel θα αναλύσει διεξοδικά όλα τα μηνύματα, μέσω μιας δίκαιης διαδικασίας που θα διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των προσώπων που αναφέρουν το παράπτωμα, καθώς και των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται, ενώ όλες οι πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Οι καταγγέλλοντες που αναφέρουν πιθανές παραβατικές συμπεριφορές με καλή πίστη θα προστατεύονται, ενώ δεν θα γίνεται ανεκτή καμία μορφή αντιποίνων εναντίον τους.  

Οι ακόλουθες πληροφορίες συνοψίζουν τις διαδικασίες καταγγελίας στη Henkel:

Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Henkel, οι Αξίες μας, οι Δεσμεύσεις Ηγεσίας και τα περαιτέρω εσωτερικά Πρότυπα περιγράφουν το υψηλό επίπεδο προσδοκιών απέναντι στη δική μας συμπεριφορά και τη συμπεριφορά της επιχείρισης, καθώς και απέναντι στη συμπεριφορά των ενδιαφερόμενων μερών μας. Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του εν λόγω κριτηρίου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης των εφαρμοστέων νόμων, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς.

Πού μπορείτε να υποβάλετε μία αναφορά. Πολλαπλοί δίαυλοι υποβολής αναφορών στη Henkel.

Οι καταγγέλλοντες έχουν στη διάθεσή τους διάφορους διαύλους υποβολής για την αναφορά πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς.

  • Φυσικά οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους τους, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης/Νομικών Θεμάτων για να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, να λαμβάνουν συμβουλές και να καταγγέλλουν πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.
  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό Συμμόρφωσης της Henkel, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Henkel να χειρίζεται υπεύθυνα όλες τις αναφορές που υποβάλλονται στον όμιλο, μέσω 
    • email, (compliance.office@henkel.com),
    • μέσω της διαδικτυακής φόρμας
    • ανοιχτά ή ανώνυμα μέσω των Γραμμών Συμμόρφωσης της Henkel (οι κωδικοί επικοινωνίας και πρόσβασης μέσω τηλεφώνου και διαδικτυακής φόρμας βρίσκονται παρακάτω). 
  • Οι καταγγέλλοντες που υποβάλλουν αναφορές σε εταιρείες της Henkel στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι προτιμούν να μην εμπλέξουν τον οργανισμό Συμμόρφωσης της Henkel στον όμιλο Henkel AG & Co. KGaA ή/και τους τοπικούς υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους σε έναν εξωτερικό διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό της Henkel και δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.
  • Τέλος, η Henkel αναγνωρίζει πλήρως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταγγέλλοντες μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους απευθείας στις δημόσιες αρχές. 

Πρόσβαση και επεξεργασία των αναφορών καταγγελιών.

Η Henkel θα αντιμετωπίζει κάθε αναφορά καταγγελίας με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ταχύτητα και εμπιστευτικότητα, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Αυτό περιλαμβάνει την αυστηρή αρχή της ανάγκης γνώσης, σύμφωνα με την οποία μόνο ο οργανισμός της ομάδας συμμόρφωσης της Henkel (τοπικός και παγκόσμιος) και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα σχετικά τμήματα που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και εξωτερικοί επαγγελματίες ερευνητές/ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση στην αναφορά, την έρευνα και την παρακολούθηση.

Η διαδικασία θα καταγράφεται και θα τεκμηριώνεται με τον δέοντα τρόπο. Οι έρευνες ακολουθούν την αρχή της διαδικαστικής δικαιοσύνης, της αντικειμενικότητας και της λήψης αμερόληπτης απόφασης, ενώ όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως μιας παράβασης.

Η Henkel αντιδρά δυναμικά σε διαπιστωμένες παραβατικές συμπεριφορές, γεγονός που μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει τη λήψη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων κατά των παραβατών. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Henkel μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες δημόσιες και εισαγγελικές αρχές. Με βάση τα στοιχεία που έχουν διερευνηθεί, η απόφαση σχετικά με την υπόθεση και τη λήψη κατάλληλων μέτρων λαμβάνεται συνήθως από τον οργανισμό Συμμόρφωσης της Henkel (τοπικός και παγκόσμιος), σε ευθυγράμμιση με τους αρμόδιους διευθυντές των Επιχειρηματικών Μονάδων και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Απάντηση και παροχή προστασίας στους καταγγέλλοντες.

Οι καταγγέλλοντες θα λαμβάνουν απάντηση το συντομότερο δυνατό. Ως γενική οδηγία, μετά από κάθε υποβολή αναφοράς θα πρέπει να αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής εντός επτά ημερών, καθώς και ένα συμπέρασμα ή μία ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση εντός τριών μηνών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η απάντηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικότητας όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο οργανισμός μας δεν δείχνει καμία ανοχή απέναντι σε οποιοδήποτε είδος αντιποίνων, και θα προστατεύσουμε οποιονδήποτε εκφράσει έναν προβληματισμό καλή τη πίστη, ακόμη και αν αυτός ο προβληματισμός αποδειχθεί αβάσιμος.

Προστασία Δεδομένων

Για αναφορές προς την Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Henkel, ανατρέξτε στη Δήλωση Παγκόσμιας Διαφάνειας της Henkel AG & Co. KGaA ’s. Για αναφορές προς τον Διαμεσολαβητή, ισχύει η εκεί δήλωση προστασίας δεδομένων.

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

20

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

21

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

22

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

23

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

24

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

25

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

26

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

27

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

28

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

29

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

30

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

31

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

32

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

33

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

34

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

35

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

36

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

37

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

38

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

39

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

40

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

41

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

42

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

43

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

44

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

45

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

46

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

47

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

48

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

49

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

50

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

51

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

52

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

53

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

54

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

55

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

56

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

57

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

58

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

59

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

60

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

61

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

62

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

63

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

64

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

65

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

66

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

67

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

68

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

69

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

70

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

71

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

72

UKRAINE

0800 801 192

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

73

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

74

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

75

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

76

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

77

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English